Ta strona używa ciasteczek (cookies)

Dzięki którym nasz serwis może działać lepiej. Czytaj więcej…

Zrozumiałem

Telefon +48 22 827 99 30                Email hanza@hanzabrokers.pl

Telefon +48 22 827 99 30
Email hanza@hanzabrokers.pl

Telefon
+48 22 827 99 30

Email
hanza@hanzabrokers.pl

1. Odpowiedzialność cywilna osoby lub firmy sporządzających audyty efektywności energetycznej

 • TU obejmuje ochroną ubezpieczeniową odpowiedzialność cywilną Ubezpieczonego ponoszoną w zakresie określonym przepisami prawa za Czyste Szkody Majątkowe wyrządzone Osobom Trzecim wskutek uchybienia popełnionego przy wykonywaniu czynności zawodowych, wymienionych w umowie ubezpieczenia, przez niego samego albo osobę, za którą ponosi odpowiedzialność.
 • Ochrona ubezpieczeniowa obejmuje roszczenia z tytułu uszkodzenia, zniszczenia lub utraty akt, ksiąg rachunkowych, faktur i innych dokumentów związanych z wykonywaniem działalności zawodowej, z wyjątkiem pieniędzy i papierów wartościowych. Do uszkodzenia, zniszczenia lub utraty akt i innych dokumentów związanych z wykonywaniem działalności zawodowej stosuje się postanowienia o Czystych Szkodach Majątkowych.
 • Ochrona ubezpieczeniowa obejmuje roszczenia z tytułu szkód wyrządzonych Osobom Trzecim wskutek nieprawidłowej edycji dokumentów oraz utraty, zniekształcenia, uszkodzenia lub niewłaściwego przesyłania informacji, w tym drogą elektroniczną (e-mail) lub w wyniku włamania przez Osoby Trzecie do systemu informatycznego Ubezpieczonego.


Postanowienia dodatkowe:

 • w odniesieniu do kosztów, o których mowa w § 2 ust. 3 warunków ubezpieczenia odpowiedzialności cywilnej zawodowej UK/EO/000/01/01/16 (zabezpieczenie sądowe) zostaje ustalony sublimit w wysokości 10% Sumy gwarancyjnej na wszystkie koszty poniesione w okresie ubezpieczenia.
 • ochrona ubezpieczeniowa obejmuje odpowiedzialność cywilną Ubezpieczonego za roszczenia regresowe skierowane wobec niego z tytułu kar umownych, do zapłacenia których zobowiązane były Osoby Trzecie. W odniesieniu do tych roszczeń ustanowiony zostaje sublimit w wysokości 10% Sumy gwarancyjnej na jeden i wszystkie Wypadki Ubezpieczeniowe.
 • Oferta ważna pod warunkiem braku szkód i roszczeń kierowanych do Ubezpieczonego z tytułu jego odpowiedzialności cywilnej zawodowej w okresie 3 lat przed zawarciem umowy ubezpieczenia.

Zawarcie ubezpieczenia:

 1. Należy wypełnić poniżej zamieszczony wniosek
 2. Opłacić składkę na wskazany we wniosku nr rachunku
 3. Wypełniony i podpisany wniosek wraz z dowodem opłacenia składki należy przysłać faksem pod numer:(022) 826 33 02 lub drogą e-mailową (po zeskanowaniu) na adres: hanza@hanzaconsulting.pl
 4. Certyfikat potwierdzający zawarcie ubezpieczenia zostanie do Państwa wysłany pocztą i elektronicznie w formie skanu (jeżeli został podany adres email

Warunki ubezpieczenia ubezpieczenie odpowiedzialności cywilnej zawodowej (pobierz)

Wniosek  o zawarcie umowy ubezpieczenia odpowiedzialności cywilnej osoby lub firmy sporządzającej audyty efektywności energetycznej (pobierz)

2. Odpowiedzialność cywilna osób sporządzających świadectwa charakterystyki energetycznej

Ubezpieczeniem OC jest objęta odpowiedzialność cywilna osoby sporządzającej świadectwa charakterystyki energetycznej budynku, lokalu mieszkalnego lub części budynku stanowiącej samodzielną całość techniczno-użytkową za szkody wyrządzone działaniem lub zaniechaniem ubezpieczonego, w okresie trwania ochrony ubezpieczeniowej, w związku ze sporządzaniem świadectwa charakterystyki energetycznej.

Zawarcie ubezpieczenia

 1. Należy wypełnić poniżej zamieszczony wniosek
 2. Wypełniony i podpisany wniosek należy przesłać drogą e-mailową (po zeskanowaniu) na adres hanza@hanzaconsulting.pl
 3. Płatność na numer konta wskazany w polisie
 4. Certyfikat potwierdzający zawarcie ubezpieczenia zostanie do Państwa wysłany pocztą i elektronicznie w formie skanu

 

ROZPORZĄDZENIE MINISTRA FINANSÓW z dnia 28 grudnia 2009 r. w sprawie obowiązkowego ubezpieczenia odpowiedzialności cywilnej osoby sporządzającej Świadectwa charakterystyki energetycznej budynku, lokalu mieszkalnego lub części budynku stanowiącej samodzielna całość techniczno – użytkową (pobierz)

Wniosek o zawarcie umowy ubezpieczenia odpowiedzialności cywilnej osoby sporządzającej świadectwa charakterystyki energetycznej (pobierz)